MyHeritage - Regulamin

Niniejszy Regulamin został ostatnio zaktualizowany 18 kwietnia 2020 r.
Jeśli nie przeglądałeś go od tej daty, zrób to teraz.
Poniższe tłumaczenie naszego Regulaminu na język Polski nie jest wersją wiążącą. Służy wyłącznie do celów informacyjnych i dla Twojej wygody. Angielska wersja Regulaminu jest wersją prawnie wiążącą.

Witamy na portalu MyHeritageMyHeritage to portal internetowy, którzy umożliwia swoim członkom zakładanie stron i profili rodzinnych w celu tworzenia i drukowania swoich drzew genealogicznych, udostępniania zdjęć rodziny, kontaktowania się z członkami rodziny, wykonywanie badań DNA, otrzymywania analizy genetycznej, uczestniczenia w badaniach naukowych i badaniu historii swoich rodzin przy zastosowaniu zaawansowanych narzędzi badawczych („Portal”). Portal jest własnością spółki MyHeritage Ltd. (zwanej dalej „MyHeritage” lub „Spółką”) i jest przez nią prowadzony. „Użytkownik” oznacza osobę dorosłą mającą ukończone 13 lat korzystającą z Portalu (w niektórych państwach wiek minimalny wynosi 14 lat; szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części „Nieletni Użytkownicy” poniżej). Korzystanie z Portalu i/lub Witryny MyHeritage („Witryna”) podlega warunkom niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien starannie zapoznać się z Regulaminem, ponieważ korzystanie z Witryny oznacza, że zaakceptował on jego postanowienia i zgadza się zawrzeć ze Spółką umowę w oparciu o ten Regulamin (niniejsza „Umowa”), bez względu na to, czy zarejestrował się jako członek MyHeritage („Członek”). Witryna MyHeritage („Witryna”) należy do grupy witryn będących własnością Spółki i przez nią obsługiwanych („Grupa witryn MyHeritage”), w tym również witryn MyHeritage* innych domen wysokiego poziomu, Geni.com, WorldVitalRecords.com oraz Family.Link.com.

Niniejsza Umowa ma zastosowanie do korzystania z Portalu, w tymi między innymi do (a) przekazywania próbek do ekstrakcji i przetwarzania DNA, (b) przesyłania cyfrowych informacji genetycznych Użytkownika wyeksportowanych z innych Usług z zakresu badań DNA, (c) otrzymywania i wymiany informacji z analizami genetycznymi udostępnianymi za pośrednictwem Witryny oraz (d) pobierania surowych danych DNA (zwanych łącznie „Usługami z zakresu badań DNA”). O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, Portal udostępnia Usługi z zakresu badań DNA dla wszystkich celów niniejszej Umowy. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek postanowień niniejszej Umowy, nie powinien korzystać z Portalu i Witryny. Spółka zastrzega sobie prawo zmieniać zapisy niniejszej Umowy według własnego uznania; zmiany takie będą obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym po zamieszczeniu ich na Witrynie. Dalsze korzystanie z Portalu przez Użytkownika po zamieszczeniu takich zmian oznacza jego akceptację zmian w niniejszej Umowie.

PortalStrony rodziny MyHeritageCzłonkowie Portalu MyHeritage mogą tworzyć i publikować treści na stronach rodziny MyHeritage, jak również kontrolować i ograniczać dostęp do tej treści innym użytkownikom Grupy witryn MyHeritage. Ze względu na charakter Portalu Użytkownik powinien uważnie zastanowić się, jakie informacje pragnie zamieścić na stronach rodziny MyHeritage oraz nie umieszczać na nich treści nielegalnej lub nieodpowiedniej. Spółka nie będzie edytować ani monitorować treści dostarczanych przez użytkowników, ale zastrzega sobie prawo usunięcia treści zamieszczonej przez Użytkownika, jeśli stwierdzi, że narusza ona niniejszą Umowę.

Przykładowo i bez ograniczeń Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać, nie transmitować, nie wysyłać ani w inny sposób nie udostępniać za pośrednictwem Portalu ani w związku z Portalem następujących treści:


Użytkownikowi nie wolno:

Za wyjątkiem uzyskania wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki Użytkownik nie ma prawa sporządzać kopii ani przechowywać w formie elektronicznej całości lub części Witryny Spółki ani treści na niej zamieszczonej, ani udostępniać, prowadzić dystrybucji, sprzedawać ani zamieszczać ofert sprzedaży do całości lub części Witryny lub jej treści ani systematycznie pobierać treści i danych z Witryny lub za pośrednictwem Witryny w celu tworzenia lub uzupełniania innej bazy danych w żadnym celu; pobierać danych i stron z Witryny za pomocą tzw. technik scrapingu, crawlingu i/lub harverstingu bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Za wyjątkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Spółki odsprzedaż produktów MyHeritage (w tym bez ograniczeń zestawów do badań DNA MyHeritage) jest surowo wzbroniona. Kupowanie zestawu do badań DNA MyHeritage, a następnie odsprzedawanie go innej osobie jest surowo wzbronione.

Każda aktywność w obrębie Witryny zgłoszona Spółce, a stanowiąca według uznania Spółki naruszenie obowiązującego prawa, zostanie zgłoszona odpowiednim władzom.

Strona rodziny MyHeritage to miejsce, gdzie członkowie rodziny udostępniają treści innym członkom rodziny. Może to prowadzić do wystąpienia konfliktu pomiędzy członkami rodziny. Wszyscy Członkowie MyHeritage, w tym Użytkownik, muszą stosować się do następujących zasad:


Funkcja Smart Matching™ to usługa umożliwiająca odkrywanie powiązań pomiędzy drzewem genealogicznymi Użytkownika a drzewami innych osób; wiąże się to z pewną utratą prywatności, ponieważ właściciele innych stron rodziny mogą zobaczyć części drzewa genealogicznego Użytkownika powiązane z ich drzewami (w takim przypadku osoby żyjące zamieszczone w drzewie genealogicznym Użytkownika, ale niepowiązane z drzewem innej osoby, zostaną utajnione). Jeśli Użytkownik się na to nie zgadza, musi wyłączyć funkcję Smart Matching™, klikając łącze w rozwijanym menu znajdującym się w prawym górnym rogu Witryny, a następnie zakładkę „Treść” poniżej nazwy drzewa, odznaczając opcję „Aktywuj Smart Matching™”, i klikając przycisk „Zapisz”. Jeśli Użytkownik pozostawi funkcję Smart Matching™ włączoną dla swojego drzewa genealogicznego, bierze odpowiedzialność za to, że inni członkowie mogą zobaczyć elementy jego drzewa genealogicznego.

Spółka zastrzega sobie prawo wedle własnego uznania do odrzucenia, odmowy zamieszczenia lub usunięcia treści zamieszczonej przez Użytkownika i/lub strony rodziny, lub ograniczenia, zawieszania lub cofnięcia Użytkownikowi prawa dostępu do całości lub części Witryny i/lub Portalu w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez podania powodu, z uprzedzeniem lub bez uprzedzenia, oraz bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności prawnej, finansowej lub innego rodzaju. Spółka zastrzega sobie prawo wedle własnego uznania do odrzucenia, odmowy zamieszczenia lub usunięcia strony rodziny w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez podania powodu, z uprzedzeniem lub bez uprzedzenia, oraz bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności prawnej, finansowej lub innego rodzaju, jeśli Spółka uzna, że strona rodziny narusza postanowienia niniejszej Umowy.

Kiedy Użytkownik prześle, zamieści lub opublikuje treści na Witrynie, w tym drzewa genealogiczne i zdjęcia, są one dostępne dla wszystkich osób odwiedzających Witrynę lub witryny z Grupy witryn MyHeritage w zależności od ustawień określonych przez Użytkownika. W zależności od ustawień Użytkownika inni użytkownicy Witryny mogą mieć możliwość przeglądania, kopiowania, pobierania, archiwizacji, edycji, zmiany lub usunięcia określonej treści zamieszczonej przez Użytkownika. Użytkownik zgadza się, aby inni użytkownicy mogli mieć dostęp do strony jego rodziny oraz dodawać, usuwać lub w inny sposób zmieniać treść jego strony rodziny. Informacje zamieszczone przez Użytkownika będą wyświetlane i dostępne dla innych osób, które mogą je przeszukiwać, przeglądać lub odsłuchać.

Użytkownik może usunąć treści, które wcześniej zamieścił na Witrynie; jeśli jednak inne osoby pobrały lub zarchiwizowały kopie tej treści, może pozostać ona dostępna do wglądu w domenie publicznej.

Inni użytkownicy mogą kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem Witryny w sprawie treści przesłanej przez Użytkownika. Spółka może przesłać Użytkownikowi powiadomienie e-mailem, kiedy na Witrynie pojawi się dla niego nowa wiadomość. Użytkownik może zmienić swoje ustawienia e-mail w sekcji „Moje konto” na Witrynie, jeśli nie chce otrzymywać takich powiadomień.

Usługi z zakresu badań DNATa część Umowy ma zastosowanie do Usług z zakresu badań DNA, w tym m.in. zamawiania zestawu do badania DNA MyHeritage, przekazywania Spółce próbek do badania DNA, dopuszczalnego wykorzystania takich próbek, markerów DNA, nukleotydów, mutacji lub haplogrup („Wyniki badań DNA”) na ich podstawie opracowanych lub przesłanych przez Użytkownika na Witrynę, jak również do wyników analizy genetycznej Wyników badań DNA, w tym zgodności DNA i szacunków etnicznych (zwanych łącznie „Raportami z badań DNA”) oraz praw, obowiązków i ograniczeń dla Użytkownika związanych z korzystaniem z Usług z zakresu badań DNA. Aby móc skorzystać z Usług z zakresu badań DNA, Użytkownik musi zarejestrować się jako Członek Witryny; nie musi jednak zostać abonentem, aby móc korzystać z Usług z zakresu badań DNA. Warunki korzystania z Usług z zakresu badań DNA określane są w niniejszej Umowie oraz Polityce prywatności MyHeritage.

Usługi z zakresu badań DNA nie są obecnie dostępne dla mieszkańców następujących państw i stanów: Alaski, Izraela, Polski, Iranu, Libii, Sudanu, Somalii, Korei Północnej, Libanu oraz Syrii („Terytoria wyłączone”). Wyrażenie zgody na korzystanie z Usług z zakresu badań DNA, przesłanie próbki DNA do badań lub przesłanie lub przekazanie Wyników badań DNA na Witrynę oznacza, że Użytkownik oświadcza, że ma ukończone osiemnaście (18) lat, że nie jest rezydentem Terytoriów wyłączonych wskazanych powyżej, że zapoznał się, zrozumiał i akceptuje niniejszą Umowę oraz wyraża zgodę na pobranie i wykorzystanie swojej próbki DNA oraz Wyników badań DNA jak również na opracowanie i sporządzenie Raportów z badań DNA przez Spółkę. Ponadto Użytkownik oświadcza, że przekazana przez niego próbka DNA oraz przekazane lub przesłane przez niego informacje związane z osobą fizyczną lub Wynikami jej badań DNA stanowią próbkę DNA Użytkownika lub osoby, której jest opiekunem prawnym, lub że Użytkownik uzyskał zgodnie z prawem upoważnienie na przekazanie Spółce próbki DNA tej osoby. Niezależnie od powyższego korzystanie z Usług z zakresu badań DNA w celach ścigania prawa, wykonania badań kryminologicznych, prowadzenia śledztwa i/lub podobnych celach bez postanowienia sądu lub bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody MyHeritage jest surowo zakazane. Zgodnie ze swoją Polityką prywatności Spółka stara się chronić prywatność swoich klientów i nie ujawniać wyników badań w odpowiedzi na pytania organów ścigania. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie zarówno do Wyników badań DNA opracowanych w wyniku skorzystania z Usług z zakresu badań DNA MyHeritage, jak również DNA udostępnionych poprzez bezpośrednie przesłanie ich na Witrynę, przekazanie danych od innego usługodawcy lub przekazanie Spółce przez Użytkownika informacji o swoim DNA w inny sposób.

Przekazując MyHeritage próbki DNA, Użytkownik udziela Spółce MyHeritage zgody na bezpośrednie lub pośrednie wyodrębnienie DNA z takich próbek DNA, przeprowadzenie analizy genetycznej na tej próbce DNA przy zastosowaniu metod dostępnych obecnie i opracowanych w przyszłości, ujawnienie wyników przeprowadzonych badań poprzez przekazanie Użytkownikowi innym osobom upoważnionym przez Użytkownika Raportów z badań DNA oraz przechowywanie próbek na potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań genetycznych (np. Spółka może mieć możliwość opracowania bardziej szczegółowych lub rzetelnych Wyników badań DNA, Raportów z badań DNA i innych wyników poprzez wykonanie dodatkowych badań genetycznych w przyszłości, z zastrzeżeniem uzyskania na to wyraźnej zgody Użytkownika) oraz zezwolenie Użytkownikowi na pobranie Wyników badań DNA, zawsze zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i Polityki prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli pobierze Wyniki swoich badań DNA: 1) spowoduje to utworzenie kopii, która nie będzie chroniona ustawieniami bezpieczeństwa i ochrony prywatności MyHeritage; 2) Użytkownik pobiera i przechowuje Wyniki swoich badań DNA po ich pobraniu na swoje własne ryzyko oraz 3) Spółka nie będzie mieć kontroli nad pobranymi Wynikami badań DNA i nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika ani strony trzeciej w związku z pobraniem i/lub przechowywaniem takich wyników.

Spółka nie rości sobie praw własności do próbek DNA, Wyników badań DNA i/lub informacji genetycznych znajdujących się w Raportach z badań DNA. Informacje genetyczne opracowane na podstawie próbek DNA, Wyniki badań DNA i/lub znajdujące się w Raportach z badań DNA dalej należą do osoby, od której pobrano materiał DNA, z zastrzeżeniem wyłącznie praw udzielonych MyHeritage na mocy niniejszej Umowy. Ponadto Użytkownik rozumie, że przekazując próbki DNA i/lub Wyniki z badań DNA Spółce, nie nabywa żadnych praw do produktów badawczych ani komercyjnych, które mogą być opracowane przez Spółkę i powiązane z jego DNA.

Na żądanie Użytkownika Spółka zniszczy próbkę DNA przekazaną przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik chce zażądać zniszczenia swojej próbki DNA, powinien skontaktować się ze Spółką, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Kontakt” poniżej. Ponadto Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć z Witryny Wyniki swoich badań DNA oraz Raporty ze swoich badań DNA, korzystając z funkcji usunięcia dostępnej na Witrynie na stronie „Zarządzaj zestawami do badań DNA” lub zażądać takiego usunięcia, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta MyHeritage.

Przesyłając swoje próbki DNA i/lub Wyniki badań DNA na Witrynę, Użytkownik udziela Spółce licencji bez ograniczeń terytorialnych i wolnej od opłat licencyjnych na wykorzystanie swoich próbek DNA, Wyników badań DNA oraz powiązanych z nimi Raportów z badań DNA, jak również próbek DNA i/lub Wyników badań DNA, które Użytkownik przekaże w imieniu osoby, od której otrzymał zgodne z prawem upoważnienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, oraz powiązanych z nimi Raportów z badań DNA, w minimalnym zakresie niezbędnym do świadczenia Użytkownikowi przez Spółkę tej usługi w formie Portalu. Udzielona przez Użytkownika licencja nie jest nieograniczona czasowo i może zostać odwołana, ponieważ Użytkownik może w dowolnym momencie trwale usunąć z Witryny Wyniki swoich badań DNA oraz Raporty z badań DNA oraz zażądać od Spółki zniszczenia jego próbek DNA. Użytkownik niniejszym zwalnia Spółka z tytułu wszelkich roszczeń, zastawów, żądań, pozwów lub powództw związanych z wykonywaniem badań DNA, próbkami DNA, Wynikami badań DNA i/lub Raportów z badań DNA, w tym bez ograniczeń z tytułu błędów, pominięć, roszczeń o zniesławienie, naruszenia prywatności, prawa do publikacji, cierpienia emocjonalnego lub straty finansowej. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy, nawet jeśli Użytkownik zaprzestanie korzystania z Witryny lub Usług z zakresu badań DNA.

Jeśli Użytkownik mieszka poza Stanami Zjednoczonymi i przekazuje próbki DNA i/lub Wyniki z badań DNA, potwierdza, że nie jest to objęte zakazem eksportu ani ograniczeniem w kraju, w którym mieszka. Ponadto Użytkownik potwierdza, że zgodnie z przepisami prawa stanu lub państwa, w którym mieszka, ma prawo składać oświadczenia, o których mowa w niniejszej Umowie, oraz wyraźnie zrzeka się stosowania wszelkich przepisów prawa lub przepisów wykonawczych dotyczących próbek DNA, Wyników badań DNA i/lub Raportów z badań DNA i ich przechowywania obowiązujących w stanie lub państwie, w którym mieszka. Użytkownik zgadza się, aby próbki DNA były przechowywane w Stanach Zjednoczonych w sposób określony w niniejszej Umowie.

Spółka zastrzega sobie prawo odrzucenia, zablokowania, odmowy zamieszczenia lub usunięcia Raportów z badań DNA i/lub Wyników badań DNA przekazanych przez Użytkownika lub Spółkę po przetworzeniu próbki DNA Użytkownika lub ograniczenia, zawieszenia lub rozwiązania niniejszej Umowy lub dostępu Użytkownika do całości lub części Usług z zakresu badań DNA w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez podania powodu, z uprzedzeniem lub bez uprzedzenia, oraz bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności prawnej, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik zakupił zestaw do badań DNA MyHeritage, a Spółka skorzystała z wyżej opisanego prawa, Spółka zwróci Użytkownikowi koszt zakupu zestawu do badań DNA.

Prawo do korzystania z Usług z zakresu badań DNA

Korzystanie z Usług z zakresu badań DNA i udział w nich są nieważne, jeśli są zakazane. Użytkownik może korzystać z Usług z zakresu badań DNA, jeśli ma ukończone osiemnaście (18) lat oraz posiada zdolność prawną do zawarcia wiążącej Umowy ze Spółką. Użytkownik nie może korzystać z Usług z zakresu badań DNA, jeśli narusza to obowiązujące przepisy prawa lokalnego, stanowego lub krajowego lub przepisy wykonawcze kraju jego zamieszkania. Korzystając z badań DNA, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (a) próbka DNA i/lub Wyniki badań DNA przekazane przez Użytkownika należą do niego lub do osoby, od której uzyskał zgodne z prawem upoważnienie do przekazania takiej próbki i/lub Wyników badań DNA, że (b) ma ukończone osiemnaście (18) lat; oraz że (c) korzystanie z Usług z zakresu badań DNA nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa ani przepisów wykonawczych. Jeżeli Usługi z zakresu badań DNA staną się dostępne dla osoby małoletniej, odpowiedzialność za jej działania ponosi rodzic lub opiekun tej osoby małoletniej. Jeśli Użytkownik przekaże próbkę DNA osoby małoletniej, musi być rodzicem lub opiekunem prawnym tej osoby małoletniej oraz na żądanie przed przekazaniem Wyników z badań DNA oraz Raportów z badań DNA danej osoby małoletniej złożyć pisemne potwierdzenie tego faktu w formie zaakceptowanej przez Spółkę. Jeżeli Użytkownik ma powód, aby przypuszczać, że choruje na utrzymującą się chorobę zakaźną, schorzenie lub zaburzenie, nie powinien przesyłać Spółce swojej próbki DNA, dopóki taka choroba, schorzenie lub zaburzenie nie przestanie być zakaźne lub zostanie wyleczone. Próbki DNA Użytkownika nie mogą zostać przetworzone, Wyniki jego badań DNA oraz Raporty jego badań DNA mogą zostać usunięte, a jego członkostwo anulowane bez uprzedzenia, jeśli Spółka uzna, że niniejsza Umowa lub którekolwiek z jej postanowień zostały naruszone lub złamane.

Okres świadczenia Usług z zakresu badań DNA

Niniejszy paragraf ma zastosowanie do obecnych lub dotychczas wykonanych Usług z zakresu badań DNA. Użytkownik może w dowolnym momencie i z dowolnego powodu usunąć ze swojego konta Wyniki badań DNA z profilu, na który zostały one przesłane przez Użytkownika lub Spółkę. Spółka może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia usunąć Wyniki badań DNA Użytkownika i/lub Raporty jego badań i/lub anulować jego członkostwo. Prawa własności określone w niniejszej Umowie zachowują swą ważność nawet po anulowaniu członkostwa.

Niekomercyjne wykorzystanie Usług z zakresu badań DNA przez Członków

Członkowie mogą korzystać z Usług z zakresu badań DNA w celach informacyjnych na własny osobisty użytek; Usługi z zakresu badań DNA nie mogą być wykorzystywane w związku z działalnością handlową ani badawczą, za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych lub zatwierdzonych na piśmie przez Spółkę. Niezgodne z prawem i/lub nieuprawnione korzystanie z Usług z zakresu badań DNA, w tym gromadzenie Wyników badań DNA i/lub Raportów z badań DNA, jest zakazane. Spółka zastrzega sobie prawo do ochrony i egzekwowania wszystkich praw powiązanych ze świadczonymi Usługami z zakresu badań DNA.

Prawa własności do treści

a. Spółka nie rości sobie praw własności do próbek DNA, powiązanych z nimi Wyników badań DNA ani Raportów z badań DNA przekazanych przez Użytkownika w ramach Usług z zakresu badań DNA, jak również do informacji genetycznych znajdujących się w Raportach z badań DNA. Po przekazaniu Wyników badań DNA na Witrynę lub po wysłaniu Spółce próbki DNA Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do próbki DNA i powiązanych z nią Wyników badań DNA, jak również do informacji genetycznych znajdujących się w Raportach z badań DNA oraz prawo do wykorzystania Wyników swoich badań DNA i Raportów ze swoich badań DNA w dowolny wybrany przez siebie sposób. Przesyłając próbkę DNA i/lub Wyniki z badań DNA na Witrynę, Użytkownik niniejszym udziela spółce MyHeritage prawa do otrzymania, wykorzystania, modyfikowania, wyświetlania i tworzenia utworów pochodnych na podstawie próbek DNA, powiązanych z nimi Wyników z badań DNA oraz Raportów z badań DNA wyłącznie w ramach Usług z zakresu badań DNA w celach komercyjnych i niekomercyjnych oraz związanych z działalnością handlową Spółki MyHeritage (oraz jej następców prawnych i podmiotów powiązanych); ponadto Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo udzielić takiego prawa.

b. Usługi z zakresu badań DNA obejmują Wyniki z badań DNA i Raporty z badań DNA Użytkowników, członków i innych licencjodawców. Za wyjątkiem treści zamieszczonych przez Użytkownika w sposób wyraźnie dozwolony w ustawieniach prywatności Użytkownika, Użytkownik nie ma prawa kopiować, modyfikować, tłumaczyć, publikować, transmitować, przekazywać, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać, ani sprzedawać treści znajdującej się na Witrynie lub dostępnej za pośrednictwem Witryny i/lub Usług z zakresu badań DNA.

Próbki DNA i Wyniki badań DNA; Raporty z badań DNA

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za próbkę lub próbki DNA przesłane do MyHeritage oraz za Wyniki badań DNA przekazane w ramach Usług z zakresu badań DNA, za wszelkie materiały lub informacje, które przekaże Spółce, jej członkom, jak również za wszelkie kontakty z innymi użytkownikami. Spółka nie potwierdza ani nie sprawuje kontroli nad próbką lub próbkami DNA, Wynikami badań DNA ani Raportami z badań DNA. Spółka nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień dotyczących Wyników badań DNA i Raportów z badań DNA, jak również odnośnie do rzetelności Witryny, Badań DNA lub Raportów z badań DNA, ich wiarygodności, kompleksowości, kompletności, jakości, aktualności, bezbłędności, kompatybilności, bezpieczeństwa ani przydatności do określonego celu.

Korzystając z Usług z zakresu badań DNA, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z Wyników z badań DNA oraz Raportów z badań DNA może powziąć informacje, które mogą wywołać w nim silną reakcję emocjonalną, jak również potencjalnie zmienić jego życie i poglądy na świat. Użytkownik może dowiedzieć się o sobie rzeczy, które mogą być dla niego niepokojące oraz których może nie być w stanie kontrolować ani zmienić (np. może dowiedzieć się, że jego ojciec nie jest jego ojcem biologicznym, że jego pochodzenie etniczne jest inne niż do tej pory sądził lub dowiedzieć się zaskakujących faktów o swoim pochodzeniu). Informacje te mogą wywołać określone skutki społeczne, prawne lub finansowe.

Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usług z zakresu badań DNA oraz otrzymanie powiązanych z nimi Raportów z badań DNA może nieść ze sobą poważne konsekwencje nie tylko dla niego samego, ale również dla najbliższych i dalszych członków jego rodziny, ponieważ część ich DNA jest taka sama. Jeśli Użytkownik obawia się ewentualnych konsekwencji takich informacji, nie powinien korzystać z Usług z zakresu badań DNA.

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić MyHeritage, jej podmioty zależne, pracowników, członków zarządu, pośredników, licencjobiorców, kierowników, podmioty powiązane oraz inne strony występujące w imieniu Spółki, jak również ich odpowiednich członków zarządu, przedstawicieli, wspólników i pracowników z odpowiedzialności z tytułu straty, odpowiedzialności prawnej, roszczeń lub żądań, w tym zasadnych honorariów prawników, zgłoszonych lub wynikających z korzystania lub dostępu do Usług z zakresu badań DNA przez Użytkownika i konsekwencji korzystania z nich.

Informacje genetyczne, które udostępniasz innym mogą zostać wykorzystane przeciwko Twoim interesom i dlatego należy być ostrożnym podczas udostępniania ich innym osobom. Nawet jeśli udostępniasz informacje genetyczne (takie jak Wyniki DNA i/lub Raporty zdrowotne DNA), które nie mają znaczenia lub które mają dziś ograniczone znaczenie, te informacje mogą nabrać większego znaczenia w przyszłości, gdy zostaną poczynione nowe odkrycia. W przyszłości spółki lub firmy ubezpieczeniowe mogą wymagać od Ciebie takich informacji. Ustawa o niedyskryminacji w zakresie informacji genetycznej (GINA) została podpisana w Stanach Zjednoczonych w 2008 r. i niektóre, ale nie wszystkie, stany i kraje mają prawa, które chronią osoby w związku z ich informacjami genetycznymi. Przed udostępnieniem komukolwiek swoich informacji genetycznych możesz skonsultować się z prawnikiem, aby poznać zakres ochrony prawnej takich informacji.

Jeśli wyeksportujesz swoje dane MyHeritage DNA Zdrowie i prześlesz je stronie trzeciej w celu analizy zdrowotnej, niektóre informacje genetyczne niezakomunikowane Ci przez MyHeritage mogą zostać ujawnione, które nie zostały zatwierdzone przez MyHeritage, za które MyHeritage nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ dane DNA dla niektórych wariantów mogą zawierać błędy. Eksportowanie danych DNA z MyHeritage, a następnie przesyłanie ich stronom trzecim jest dokonywane wyłącznie na Twoje własne ryzyko.

Więcej o Usługach zdrowotnych DNAMożesz skorzystać z Usług zdrowotnych DNA tylko wtedy, gdy masz ukończone osiemnaście (18) lat.

Kwestionariusz zdrowotnyPrzed przekazaniem Ci Raportów zdrowotnych DNA zbierzemy od Ciebie historię zdrowia Twoją i Twojej rodziny za pomocą kwestionariusza (Informacje do kwestionariusza zdrowotnego i Kwestionariusz zdrowotny, odpowiednio). Informacje do kwestionariusza zdrowotnego pozwolą nam ustalić, czy przysługują Ci niektóre lub wszystkie Raporty zdrowotne DNA (w rzadkich przypadkach można odmówić generacji i/lub wydania) oraz, czy przysługują Ci niektóre lub wszystkie Raporty zdrowotne DNA, takie Informacje do kwestionariusza zdrowotnego mogą nam również pozwolić na odpowiednie świadczenie i przekazywanie Ci Raportów zdrowotnych DNA. W tym celu musisz uzupełnić Kwestionariusz zdrowotny w całości.

Przed podaniem informacji o innych osobach musisz uzyskać odpowiednią zgodę od osoby, o której chcesz podać informacje w Informacji do kwestionariusza zdrowotnego. Twoje Informacje do kwestionariusza zdrowotnego będą przechowywane i wykorzystywane przez nas zgodnie z naszą Polityką prywatności. Nowe pytania i tematy mogą zostać dodane do Kwestionariusza zdrowotnego, jeśli nowe informacje są konieczne w celu aktualizacji Twoich Raportów zdrowotnych DNA lub w celu wygenerowania nowych raportów. W takim przypadku możemy Ci wysłać wiadomość e-mail. Możesz usuwać lub edytować swoje Informacje do kwestionariusza zdrowotnego, kontaktując się z Biurem obsługi klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności.

Genetyka jest tylko częścią obrazuRaporty zdrowotne DNA dostarczają informacje o ryzyku genetycznym na podstawie oceny konkretnych wariantów genetycznych, ale nie obejmują całego profilu genetycznego. Raporty zdrowotne DNA nie wykrywają wszystkich wariantów genetycznych związanych z daną chorobą, a brak testowanego wariantu nie wyklucza obecności innych wariantów genetycznych, które mogą być związane z chorobą.

Ponadto w większości chorób geny, które znamy, są odpowiedzialne tylko za część ogólnego ryzyka. Inne czynniki, takie jak środowisko i styl życia, mogą wpływać na ryzyko rozwoju danej choroby i, w zależności od stanu zdrowia, mogą być ważniejszymi predyktorami. Jeśli Twoje dane wskazują, że nie jesteś narażony/-a na podwyższone ryzyko genetyczne choroby lub stanu zdrowia, nie należy czuć się bezpiecznie. Odwrotność również jest prawdą; jeśli Twoje dane wskazują, że jesteś narażony/-a na podwyższone ryzyko genetyczne choroby lub stanu zdrowia, nie oznacza to, że taka choroba lub stan zdrowia się rozwiną. Wszelkie ustalenia w Raportach zdrowotnych DNA powinny zostać potwierdzone i uzupełnione dodatkowymi medycznymi i klinicznymi badaniami oraz informacjami.

Nie polegaj wyłącznie na Raportach zdrowotnych DNAUsługi zdrowotne DNA nie mają na celu samodzielnego diagnozowania, zapobiegania lub leczenia choroby lub stanu zdrowia, informowania Cię o Twoim obecnym stanie zdrowia w przypadku braku informacji medycznych lub klinicznych lub wykorzystywania w celu podejmowania decyzji medycznych, w tym określania, czy należy przyjmować leki, czy nie oraz w jakich dawkach. Ponadto być może będziesz musiał/-a uzyskać dodatkowe usługi od swojego lekarza, terapeuty genetycznego lub innego świadczeniodawcy w celu uzyskania dokładniejszych wyników dotyczących stanu zdrowia lub chorób wskazanych w Twoich Raportach zdrowotnych DNA.

Usługi zdrowotne DNA nie oferują porad medycznych ani opieki i nie mają na celu stanowić praktyki medycznej przez MyHeritage ani w żaden inny sposób tworzyć relacji pacjent- świadczeniodawca między MyHeritage a Tobą. Usługi zdrowotne DNA są wykorzystywane wyłącznie do celów badawczych, informacyjnych i edukacyjnych. Wykorzystanie wszelkich informacji dostarczonych w ramach Usług zdrowotnych DNA (w tym informacji, za których pomocą możemy Cię zidentyfikować na podstawie Twoich Raportów zdrowotnych DNA i literatury naukowej lub badania) odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko. Nie należy traktować Raportów zdrowotnych DNA jako zamiennika wizyt u lekarza lub innego specjalisty, profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, porady lub leczenia przez lekarza lub innego świadczeniodawcę, który może postrzegać Twoje zdrowie w szerszym kontekście postępowania medycznego. Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub pytania wynikające z Twoich Raportów zdrowotnych DNA lub pytania dotyczące diagnozy, leczenia, łagodzenia lub zapobiegania chorobie lub stanowi zdrowia, lub osłabieniu lub statusu Twojego zdrowia i/lub w inny sposób Twojego zdrowia, należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub innym specjalistą.

Badania genetyczne nie są kompleksowe i stale są rozwijane

Należy zauważyć, że wiele odkryć genetycznych, które mogą pojawić się w Raporcie zdrowotnym DNA, nie są potwierdzone klinicznie, a wykorzystywana przez nas technologia (ta sama, z której korzysta społeczność naukowa) jak dotąd nie była szeroko stosowana w badaniach klinicznych. Ponadto ze względu na różnice techniczne w naszym urządzeniu testowym, niektóre Raporty zdrowotne DNA lub niektóre wariacje w określonym Raporcie zdrowotnym DNA mogą nie być dla Ciebie niedostępne. Przedstawione ryzyko dla wariantu może zostać obliczone na podstawie grup etnicznych, które nie pasują lub nie są istotne dla Twojego pochodzenia etnicznego, a zatem nie odzwierciedlają dokładnie ryzyka. W przyszłości społeczność naukowa może wykazać, że wcześniejsze badania były niekompletne lub niedokładne, a przyszłe badania naukowe mogą zmienić interpretację Twoich Wyników DNA. Wraz z rozwojem wiedzy naukowej nasze Raporty zdrowotne DNA mogą się zmienić i odzwierciedlać inne wyniki w przyszłości. Na przykład możemy zmienić zestaw wariacji, które uważamy za część Twoich predyspozycji genetycznych dla danego stanu zdrowia. Ponadto możemy przypisać różne wartości lub klasy tym wariacjom, więc warianty, które są teraz szkodliwe, będą w przyszłości sklasyfikowane jako łagodne i zmienią Twój Raport zdrowotny DNA. Kolejnym przykładem jest fakt, że możemy zmienić szacowany poziom ryzyka dla pewnej choroby. Możemy również dodać stany zdrowia lub choroby po otrzymaniu przez Ciebie Raportów zdrowotnych DNA, poza tymi stanami i chorobami, które zostały wymienione na stronach przed zakupem podczas zamawiania Raportów zdrowotnych DNA. Inne firmy oferujące test ryzyka genetycznego mogą wykrywać inne warianty genetyczne dla tej samej choroby, więc możesz uzyskać inne wyniki za pomocą testu przeprowadzonego przez inną firmę. Możemy także użyć innych narzędzi matematycznych i ram statycznych, aby ocenić obecność wariacji i/lub poziomu ryzyka. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Twoich Raportów zdrowotnych DNA na podstawie nowych informacji, danych lub odkryć naukowych. Zastrzegamy sobie również prawo do powiadamiania Cię, gdy Raport zdrowotny DNA się zmieni.

Niektóre osoby mogą odczuwać lęk przed uzyskaniem wyników dotyczących zdrowia genetycznego. To normalne. Jeśli odczuwasz lęk, porozmawiaj ze swoim lekarzem lub innym specjalistą przed dostarczeniem próbki DNA Usługom zdrowotnym DNA. Zachęcamy do rozmowy z terapeutą genetycznym, profesjonalistą ze specjalnym szkoleniem dotyczącym chorób genetycznych i/lub certyfikowanym genetykiem medycznym przed dostarczeniem próbki DNA Usługom zdrowotnym DNA, aby dowiedzieć się więcej i móc podjąć świadomą decyzję, czy badanie DNA jest dla Ciebie odpowiednie.

Należy pamiętać, że Wyniki DNA i/lub Raporty zdrowotne DNA, które chcesz udostępnić swojemu lekarzowi lub innemu świadczeniodawcy, mogą stać się częścią Twojej historii medycznej, a przez to stać się dostępne innym świadczeniodawcom i/lub firmom ubezpieczeniowym w przyszłości. Jeśli firma ubezpieczeniowa zapyta Cię, czy dowiedziałeś/-aś się o swoim stanie zdrowia poprzez informacje genetyczne i nie ujawnisz jej tych informacji, może zostać uznane to za oszustwo.

Chociaż nasze laboratorium jest licencjonowane w Teksasie jako laboratorium kliniczne, nie wszystkie jurysdykcje wymagają, aby nasze Usługi zdrowotne DNA podlegały licencji. Dlatego nie jesteśmy powszechnie licencjonowani przez wszystkie władze stanowe, federalne lub międzynarodowe do badań genetycznych prowadzonych w celach związanych ze zdrowiem i chorobami. Ponadto w pewnych jurysdykcjach nie oferujemy naszych Usług zdrowotnych DNA, ponieważ nie posiadamy wymaganych licencji.

Aby przetwarzać zamówienia od klientów mieszkających w Stanach Zjednoczonych, wymagamy skierowania od lekarza, aby przetworzyć i przekazać Raporty zdrowotne DNA klientom. Współpracujemy z niezależną siecią w pełni licencjonowanych, certyfikowanych lekarzy i terapeutów genetycznych, PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) („PWNHealth”), aby zapewnić nadzór lekarza nad testem MyHeritage Test MyHeritage DNA Zdrowie. Do celów przeglądu oceny PWNHealth przez lekarza i terapeutę genetycznego Twoje dane osobowe, w tym Informacje do kwestionariusza osobowego, Wyniki DNA i Raporty zdrowotne DNA będą poufnie udostępniane PWNHealth. Opłata za usługę PWNHealth jest pobierana przez MyHeritage w imieniu PWNHealth i jest wliczona w całkowitą cenę Usług zdrowotnych DNA.

Test MyHeritage Test MyHeritage DNA Zdrowie nie został zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). FDA nie wymaga, aby ten test został oceniony przez FDA przed wprowadzeniem na rynek.

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić MyHeritage, jej podmioty zależne, pracowników, członków zarządu, pośredników, licencjobiorców, kierowników, podmioty powiązane oraz inne strony występujące w imieniu Spółki, jak również ich odpowiednich członków zarządu, przedstawicieli, wspólników i pracowników z odpowiedzialności z tytułu straty, odpowiedzialności prawnej, roszczeń lub żądań, w tym zasadnych honorariów prawników, zgłoszonych lub wynikających z korzystania lub dostępu do Usług z zakresu badań DNA przez Użytkownika i konsekwencji korzystania z nich.

Wykorzystanie danych

Członkowie i osoby, które w inny sposób korzystają z Witryny i/lub Usług z zakresu badań DNA, mogą wykorzystywać Raporty z badań DNA członka Portalu wyłącznie w zakresie dozwolonym ustawieniami prywatności takiej osoby oraz wyłącznie w zakresie ograniczonym do Raportów z badań DNA udostępnionych innym członkom. Jeśli Użytkownik gromadzi i/lub publikuje Wyniki z badań DNA i/lub Raporty z badań DNA na innej witrynie lub aplikacji lub inny sposób wykorzystuje je poza Usługami z zakresu badań DNA, powinien pamiętać, że czyni to na swoje własne ryzyko, a Wyniki DNA i/lub Raporty z badań DNA będą wykorzystane zgodnie z warunkami i zasadami postępowania takich witryn i/lub aplikacji.

Ochrona prywatność i bezpieczeństwo

Spółka dba o ochronę prywatności swoich użytkowników. Korzystając z Usług z zakresu badań DNA, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w Stanach Zjednoczonych, jak również przyjmuje do wiadomości, że próbki DNA oraz Wyniki badań DNA, które przekazuje i/lub które generuje on sam lub Spółka, mogą być wykorzystane w sposób określony w niniejszej Umowie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nie uchybiając postanowieniom określonym w punkcie „Ograniczenie odpowiedzialności” poniżej (w paragrafie „Zastrzeżenie, ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności”), Usługi z zakresu badań DNA są świadczone z zakładów Spółki w Stanach Zjednoczonych. Spółka nie składa żadnych oświadczeń co do tego, że Usługi z zakresu badań DNA są odpowiednie lub dostępne w innych krajach. Użytkownicy uzyskujący dostęp lub korzystający z Usług z zakresu badań DNA w innych krajach, czynią to ze swojej własnej woli i ponoszą odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa.

Badania ankietowe

Badania ankietowe na Portalu MyHeritage („Badania ankietowe”) mają na celu usprawnienie przeprowadzania badań (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) w celu ułatwienia dokonywania odkryć naukowych oraz publikowania niektórych z tych odkryć w czasopismach naukowych. Odkrycia takie mogą obejmować lepsze zrozumienie związku pomiędzy genotypami i fenotypami. Za pośrednictwem Badań ankietowych gromadzi się, zapisuje i analizuje podane przez Użytkownika informacje dotyczące cech fizycznych i osobowych, danych demograficznych, gospodarstwa domowego, stylu życia, nawyków, preferencji, hobby i zainteresowań, poglądów, rodziny, wykonywanego zawodu, zdrowia, cech psychologicznych i kognitywnych oraz podobnych informacji (zwane łącznie „Informacjami z badań ankietowych”).

Uczestnictwo w Badaniach ankietowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość korzystania z Portalu przez Użytkownika. To do Użytkownika należy decyzja, w których Badaniach ankietowych zechce ewentualnie uczestniczyć i na które pytania odpowiedzieć. Badania ankietowe nie dotyczą leczenia żadnych schorzeń. Badania ankietowe mają pomóc naukowcom i badaczom w lepszym zrozumieniu gatunku ludzkiego, znalezieniu lub potwierdzeniu niektórych faktów oraz przewidywaniu przyszłych tendencji. Zatem im więcej Informacji z badań ankietowych zostanie pozyskanych, tym lepsze mogą być potencjalne wyniki. Nie zakłada się, że Badania ankietowe dostarczą znaczących korzyści poszczególnym ich uczestnikom, a MyHeritage może, ale nie musi, przekazać Użytkownikowi wyniki z Badań ankietowych dotyczące odpowiedzi udzielonych przez Użytkownika.

Rodzic lub opiekun małoletniego, który pragnie wziąć udział w Badaniu ankietowym, powinien porozmawiać z nim i wyjaśnić mu treść niniejszej Umowy oraz Polityki prywatności, zanim osoba małoletnia i Użytkownik podejmą decyzje o udziale w Badaniu ankietowym. Jeśli osoba małoletnia się na to zgadza, może uczestniczyć w Badaniu ankietowym, jeśli Użytkownik upoważni MyHeritage do wykorzystania informacji podanych przez małoletniego na potrzeby badania.

MyHeritage nie pobiera opłat od uczestników Badań ankietowych, a osoby te nie otrzymają żadnego wynagrodzenia finansowego. Informacje z badań ankietowych mogą przynieść korzyści badaczom i innym osobom w przyszłości. Jeśli w rezultacie przeprowadzenia Badań ankietowych lub uzyskanych z nich wyników zostanie opracowany produkt komercyjny, Użytkownik nie otrzyma z tego tytułu korzyści finansowych.

Zezwolenie Użytkownika na wykorzystanie swoich danych w Badaniach ankietowych nie wiąże się z żadnym ryzykiem fizycznym. Niektóre pytania lub tematy zamieszczone w Badaniach ankietowych mogą jednak powodować u Użytkownika lub członków jego rodziny uczucie dyskomfortu. W takim przypadku można pominąć takie pytania lub tematy. Chociaż ujawniane (w publikacji lub innemu podmiotowi) informacje z Badań ankietowych nie będą zawierać danych umożliwiających identyfikację poszczególnych osób (takie jak np. ich imię nazwisko lub adres), mogą zostać opracowane procedury, które umożliwią powtórną identyfikacje wcześniej zanimizowanych danych. Spółka stosuje wiele zabezpieczeń, aby chronić anonimowość i integralność swoich systemów i nie dopuścić do takiej sytuacji. Niestety tak jak w przypadku innych zabezpieczeń technologicznych nie ma gwarancji całkowitego wyeliminowania nieuprawnionych lub niewłaściwych czynników. Chociaż mogą istnieć dodatkowe ryzyka związane z uczestnictwem, których obecnie nie da się przewidzieć, MyHeritage będzie stale pracować nad zapobieżeniem takim negatywnym zagrożeniom dla poszczególnych uczestników. Alternatywnie Użytkownik może nie brać udziału w Badaniach ankietowych.

Spółka może w dowolnym momencie według własnego uznania i bez zgody Użytkownika zmienić, poprawić lub zakończyć Badania ankietowe, a jednocześnie zachować i wykorzystywać dane Użytkownika zgodnie ze swoją Polityką prywatności. Uczestnictwo w Badaniach ankietowych jest całkowicie dobrowolne i można z niego zrezygnować z dowolnym momencie. Po zakończeniu Badania ankietowego Użytkownik nie może zmienić żadnej z udzielonych odpowiedzi. Jeśli jednak po zakończeniu Badania ankietowego Użytkownik zmieni zdanie, może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i zażądać usunięcia wszystkich wypełnionych przez siebie ankiet. Spółka zawsze bezzwłocznie spełni tego rodzaju żądania. Po usunięciu ankiet Spółka zaprzestanie wykorzystywania odpowiedzi udzielonych przez Użytkownika w ankietach na potrzeby swoich badań oraz będzie dalej umożliwiać Użytkownikowi korzystanie z Witryny i Portalu tak jak do tej pory. Ze względu na anonimizację niektórych informacji z Badań ankietowych nie ma możliwości odwrócenia, unieważnienia lub usunięcia badań lub prac wykorzystujących zanonimizowane lub zbiorcze dane po ich rozpoczęciu, badań, które zostały już zakończone oraz wyników lub ustaleń z badań, które zostały opublikowane przed złożeniem przeze Użytkownika żądania usunięcia swoich odpowiedzi z Badań ankietowych. Dane osobowe Użytkownika będą chronione zgodnie z Polityką prywatności Spółki.

Do Badań ankietowych mogą być stale dodawane nowe opcje i tematy. W takim przypadku Spółka może przesłać Użytkownikowi wiadomości e-mail z nowymi informacjami lub zaproszeniem do uczestnictwa w nowym Badaniu ankietowym.

Drzewo zdrowia

Drzewo zdrowia na Portalu MyHeritage („Drzewo zdrowia”) to dodatkowa funkcjonalność, która ma na celu pomóc Użytkownikowi uporządkowanie informacji o stanie zdrowia członków swojej rodziny. Ponadto Drzewo zdrowia może ułatwić przeprowadzanie badań (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych) w celu ułatwienia dokonywania odkryć naukowych oraz publikowania niektórych z tych odkryć w czasopismach naukowych. Na Drzewie zdrowia Użytkownik może zamieszczać informacje dotyczące stanu zdrowia, cech fizycznych i osobowych dotyczących siebie i bezpośrednich członków swojej rodziny (zwane łącznie „Informacjami o stanie zdrowia”). Drzewo zdrowia jest oparte na informacjach pochodzących z obecnego drzewa genealogicznego Użytkownika, ale zawiera dodatkowe informacje o krewnych 1. i 2. stopnia oraz ich współmałżonkach.

Użytkownik może pobrać lub wydrukować raport ostanie zdrowia z informacjami, który wprowadził do Drzewa zdrowia, aby przekazać je swojemu lekarzowi.

Korzystanie z opcji Drzewa zdrowia jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość korzystania z Portalu przez Użytkownika. To Użytkownik decyduje, czy chce zamieścić jakiekolwiek Informacje o stanie zdrowia, a jeśli tak - jakie informacje mają to być. Drzewo zdrowia nie oznacza rozpoznania ani leczenia żadnego schorzenia. Drzewo zdrowia ma pomóc naukowcom i badaczom w lepszym zrozumieniu gatunku ludzkiego, znalezieniu lub potwierdzeniu niektórych faktów oraz przewidywaniu przyszłych tendencji. Zatem im więcej Informacji o stanie zdrowia zostanie pozyskanych, tym lepsze mogą być potencjalne wyniki. Nie przewiduje się, aby badania związane z Drzewem zdrowia dostarczyły znaczących korzyści poszczególnym osobom, a MyHeritage może, ale nie musi, przekazać Użytkownikowi wyniki z badań opartych na informacjach pozyskanych z zamieszczonych przez Użytkownika Informacji o stanie zdrowia.

MyHeritage nie pobiera opłat od użytkowników za korzystanie z funkcji Drzewa zdrowia, a osoby te nie otrzymają żadnego wynagrodzenia finansowego. Informacje o stanie zdrowia mogą przynieść korzyści badaczom i innym osobom w przyszłości. Jeśli w rezultacie wykorzystania Informacji o stanie zdrowia lub uzyskanych z nich wyników zostanie opracowany produkt komercyjny, Użytkownik nie otrzyma z tego tytułu korzyści finansowych.

Z korzystaniem z Drzewa zdrowia nie łączy się żadne zagrożenie fizyczne, ale podanie niektórych Informacji o stanie zdrowia może wywołać u Użytkownika poczucie dyskomfortu. W takim przypadku można pominąć takie pytania lub tematy. To Użytkownik decyduje, jakie Informacje o stanie zdrowia chce zamieścić, a ich podanie jest całkowicie dobrowolne. Chociaż ujawniane (w publikacji lub innemu podmiotowi) Informacje o stanie zdrowia nie będą zawierać danych umożliwiających identyfikację poszczególnych osób (takie jak np. ich imię nazwisko lub adres), mogą zostać opracowane procedury, które umożliwią powtórną identyfikację wcześniej zanonimizowanych danych. Spółka stosuje wiele zabezpieczeń, aby chronić anonimowość i integralność swoich systemów i nie dopuścić do takiej sytuacji. Niestety tak jak w przypadku innych zabezpieczeń technologicznych nie ma gwarancji całkowitego wyeliminowania nieuprawnionych lub niewłaściwych czynników. Chociaż mogą istnieć dodatkowe ryzyka związane z podaniem informacji, których obecnie nie da się przewidzieć, MyHeritage będzie stale pracować nad zapobieżeniem takim negatywnym zagrożeniom dla swoich użytkowników. Alternatywnie Użytkownik może nie zamieszczać żadnych Informacji o stanie zdrowia i nie korzystać z funkcji Drzewa zdrowia.

Przed podaniem informacji o innych osobach Użytkownik musi uzyskać niezbędną zgodę od każdej osoby, której Informacje o stanie zdrowia chce zamieścić; w przypadku osoby małoletniej należy uzyskać zgodę jej rodzica lub opiekuna. Drzewo zdrowia jest przeznaczone do użytku przez dorosłych. Małoletni nie mają prawa korzystać z funkcji Drzewa zdrowia, a takie wykorzystanie stanowi naruszenie niniejszej Umowy. Zamieszczając Informacje o stanie zdrowia osoby małoletniej, Użytkownik oświadcza, że jest jej rodzicem lub opiekunem lub że uzyskał wyraźną zgodę jej rodzica lub opiekuna prawnego.

Spółka może w dowolnym momencie według własnego uznania i bez zgody Użytkownika zmienić, poprawić lub zakończyć udostępnianie opcji Informacji o stanie zdrowia, a jednocześnie zachować i wykorzystywać dane Użytkownika zgodnie ze swoją Polityką prywatności. Do Drzewa zdrowia mogą być stale dodawane nowe opcje i tematy. W takim przypadku Spółka może przesłać Użytkownikowi wiadomości e-mail z nowymi informacjami lub zaproszeniem dodania nowych Informacji o stanie zdrowia. Użytkownik może edytować lub usuwać dowolną część lub wszystkie Informacje o stanie zdrowia. Po usunięciu takich informacji Spółka zaprzestanie wykorzystywania Informacji o stanie zdrowia na potrzeby swoich badań oraz będzie dalej umożliwiać Użytkownikowi korzystanie z Witryny i Portalu tak jak do tej pory. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w Polityce prywatności.

Inne sekcje Witryny

Jako Członek Użytkownik może zamieszczać treść w innych sekcjach Witryny np. na forum pomocy i w sekcji społecznościowych MyHeritage. Użytkownik może również zamieszczać komentarze do treści zamieszczonych przez innych użytkowników. Spółka zastrzega sobie prawo usunięcia (za uprzedzeniem lub bez uprzedzenia oraz bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności prawnej, finansowej lub innego rodzaju) treści lub postu, które jej zdaniem według jej wyłącznego uznania stanowią naruszenie niniejszej Umowy.

Usługa sporządzania kopii zapasowej MyHeritage

MyHeritage oferuje opcjonalną usługę tworzenia kopii zapasowych za dodatkową opłatą abonamentową. Usługa sporządzania kopii zapasowych świadczona jest na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz dodatkowych warunkach określonych dla tej usługi.

Licencja na ograniczone korzystanie z Portalu

Użytkownik niniejszym otrzymuje licencję na korzystanie z Portalu i jego treści wyłącznie na własny użytek i na warunkach niniejszej Umowy („Licencja”). Portal nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego, a Licencja nie obejmuje użytku komercyjnego. Spółka zastrzega sobie prawo anulowania całości lub części Portalu w dowolnym momencie. Pobranie niektórych lub wszystkich funkcjonalności Portalu lub części ogólnodostępnych treści Portalu jest zakazane. Ponowna publikacja treści w formie internetowej lub innej w domenach publicznych jest zakazana. Naruszenie niniejszej Licencji może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem członkostwa Użytkownika i podjęciem działań prawnych w celu wydania postanowienia sądowego zakazującego określonego działania, zasądzenia odszkodowania i/lub zadośćuczynienia na zasadzie słuszności. Użytkownik może korzystać z Portalu i oprogramowania udostępnionego w ramach Portalu wyłącznie w trybie online; Użytkownik nie ma prawa pobierać, sporządzać kopii, ponownie wykorzystywać ani rozpowszechniać takiego oprogramowania za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w związku z takim oprogramowaniem udostępnionym w trybie offline i otrzymania odpowiedniej licencji na korzystanie z takiego oprogramowania.

Prawa autorskieZa wyjątkiem Usług z zakresu DNA określonych powyżej, zamieszczenie przez Użytkownika treści na Witrynie oznacza, że udziela on Spółce niewyłącznej licencji, wolnej od opłat licencyjnych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na hostowanie, kopiowanie, zamieszczanie i rozpowszechnianie takich treści.

Integracja MyHeritage z jej partnerami, w tym m.in. RootsMagic, Family Historian, Aldfaer i Coret Genealogie, nie obejmuje zamieszczania treści. Spółka nigdy nie wykorzystuje informacji przekazanych jej od swoich partnerów udostępniających oprogramowanie i witryny w innym celu niż wyszukanie zgodności treści i nigdy nie wyświetla takich informacji publicznie, nie sprzedaje ich ani nie udostępnia na podstawie licencji innym stronom. Spółka nie otrzymuje licencji na takie informacje i nie gromadzi takich informacji; są one usuwane automatycznie po wyszukaniu zgodności. Użytkownicy partnerów spółki mogą otrzymywać podobieństwa Smart Match (zgodności pomiędzy drzewami genealogicznymi) innych użytkowników; funkcja ta nie działa w obu kierunkach: użytkownicy Spółki nie otrzymają podobieństwa Smart Match z innymi użytkownikami naszych partnerów spółki nie będą mogli zobaczyć ich danych.

Cała treść zamieszczona na Witrynie, za wyjątkiem treści przekazanej przez użytkowników, Wyników badań DNA, próbek DNA oraz informacji genetycznych zawartych w Raportach z badań DNA, pozostanie własnością Spółki lub stron trzecich, które udzieliły Spółce ograniczonej licencji do takiej treści. Treści zamieszczone na stronach rodziny pozostają własnością osoby, która opracowała daną treść, pozostają pod kontrolą osoby zarządzającej stroną rodziny, na której zostały zamieszczone, oraz są obsługiwane przez Spółkę na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

MyHeritage jest chroniona prawem autorskim na mocy amerykańskich i izraelskich przepisów o prawach autorskich, konwencji międzynarodowych i innych obowiązujących przepisów o ochronie praw autorskich.

Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować kodu aplikacji oprogramowania i aplikacji Spółki. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować, nie powodować, nie zezwalać ani nie upoważniać nikogo do modyfikowania, tworzenia utworów pochodnych, tłumaczenia, dokonywania inżynierii wstecznej, do kompilacji, dezasemblacji albo hakowania żadnych aplikacji udostępnianych przez Spółkę, udostępnianych do pobrania komponentów lub części.

Ustawa Digital Millennium Copyright Act („DMCA”)

Zgodnie z naszą polityką reagujemy na zawiadomienia o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich, które spełniają obowiązujące wymogi określone w ustawie Digital Millennium Copyright Act z 1998 roku („DMCA”). Ustawa DMCA zapewnia środki zaradcze dla właścicieli praw autorskich, którzy mają podstawy sądzić, że ukazane w Internecie materiały naruszają ich prawa autorskie w świetle przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Aby dowiedzieć się więcej o ustawie DMCA, należy odwiedzić witrynę amerykańskiego urzędu ds. praw autorskich pod adresem https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf.Jeśli Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub ich pośrednikiem oraz w dobrej wierze ma podstawy sądzić, że udostępniona w Witrynie zawartość narusza jego prawa autoskie, może zgodnie z wymogami ustawy DMCA przekazać stosowne zawiadomienie do wyznacznego przez nas agenta ds. praw autorskich, korzystając z poczty tradycyjnej: Copyright Agent for Notice, Attention: Legal Department, MyHeritage, PO Box 50, Terminal Park, Or Yehuda 60250, Izrael, lub pocztą e-mail pod adres: copyright@myheritage.com. Zawiadomienie musi spełniać aktualnie obowiązujące wymogi prawne określone w ustawie DMCA. Prosimy zawrzeć w zawiadomieniu następujące informacje:• Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone na skutek udostępnienia określonych materiałów. • Informacje identyfikujące chroniony prawem autorskim utwór, którego dotyczy naruszenie, lub w przypadku objęcia zawiadomioeniem wielu takich utworów zawartych w Witrynie, reprezentatywny wykaz takich utworów. • Informacje identyfikujące materiały, które zgodnie z przypuszczeniem naruszają lub są przedmiotem aktywności naruszającej prawa autorskie oraz wymagają usunięcia lub do których dostęp należy zablokować, a także wystarczające informacje, które umożliwią MyHeritage zlokalizowanie materiałów (najlepszym sposobem jest podanie adresów URL, które pozwolą szybko zlokalizować zawartość). • Wystarczające informacje, które umożliwią MyHeritage nawiązanie kontaktu ze stroną skarżącą, takie jak adres, numer telefonu oraz, o ile jest dostępny, adres poczty e-mail, pod którym można skontaktować się ze stroną skarżącą. • Oświadczenie, w którym strona skarżąca potwierdza, że w dobrej wierze przypuszcza o wykorzystaniu materiałów w sposób nieautoryzowany przez właściciela praw autorskich, jego pośrednika lub na mocy obowiązującego prawa. • Oświadczenie o tym, że informacje zawarte w zawiadomieniu są prawdziwe oraz, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że strona skarżąca jest upoważniona do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które przypuszczalnie zostało naruszone.Jeśli Użytkownik nie ma pewności co do posiadania prawa do określonego utworu lub tego, czy zgłaszane udostępnienie materiału faktycznie narusza prawa autorskie, prosimy o konsultację z radcą prawnym lub innym prawnikiem, ponieważ MyHeritage nie może świadczyć porad prawnych. Należy pamiętać, że składanie nieuzasadnionych skarg na mocy ustawy DMCA zagrożone jest karą

Marketing naszego Serwisu

Rejestrując się w Serwisie użytkownik zgadza się, że możemy używać jego danych kontaktowych, aby oferować mu produkty lub usługi MyHeritage, które mogą stanowić uzupełnienie produktów lub usług zamawianych u nas wcześniej przez użytkownika. Tego rodzaju oferty promocyjne mogą być składane poprzez e-mail, telefonicznie lub pocztą bezpośrednią.Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać ofert marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie wypisać się, posługując się linkiem podanym w e-mailu lub ustawiając swoje preferencje poczty elektronicznej. Zob. sekcja dotycząca preferencji poczty elektronicznej w naszej Polityce prywatności.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać ofert marketingowych telefonicznie lub pocztą bezpośrednią, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres privacy@myheritage.com lub poprosić o to, rozmawiając z dowolnym przedstawicielem MyHeritage."

Opłaty i należnościAbonamenty

Oprócz podstawowego, bezpłatnego abonamentu korzystania z Witryny MyHeritage oferuje płatne abonamentowe: abonament strony rodzinnej Premium, abonament strony rodziny PremiumPlus, abonament danych oraz abonamentu kompletny.

Wszystkie abonamenty są przedłużane automatycznie, aby Użytkownik mógł korzystać usługi w sposób nieprzerwany. Oznacza to, że po zakupieniu abonamentu, będzie on automatycznie przedłużany, a opłaty będą naliczane w sposób określony przez Użytkownika przez okres korzystania z abonamentu, o ile Użytkownik nie zrezygnuje z abonamentu lub nie anuluje go w sposób określony w niniejszej Umowie.

Ze względu na przepisy amerykańskie płatne plany abonamentowe i opcje zakupów są obecnie niedostępne dla mieszkańców następujących państw: Iranu, Libii, Sudanu, Somalii, Korei Północnej, Libanu oraz Syrii.

Wszystkie przedmioty i artykuły zakupione od Spółki są dostarczane zgodnie z warunkami wysyłki. Oznacza to, że ryzyko utraty towaru oraz prawo własności do towaru przechodzi na Użytkownika w momencie przekazania ich przewoźnikowi.

1. Rezygnacja z przedłużenia abonamentu

Użytkownik może zrezygnować z przedłużenia abonamentu. W tym celu powinien zalogować się na Portalu i przejść do strony „Moje zakupy”, wybrać odpowiedni abonament, kliknąć w „Zobacz szczegóły”, a następnie w „Anuluj coroczne przedłużanie abonamentu” lub zadzwonić do MyHeritage pod numer +1-800-987-900 (połączenie bezpłatne w Stanach Zjednoczonych; numery telefonu w innych państwach dostępne są na stronie „Kontakt”). Jeśli Użytkownik nie powiadomi Spółki przynajmniej jeden dzień przed zakończeniem bieżącego okresu abonamentu, że pragnie z niego zrezygnować, płatność zostanie pobrana, a abonament przedłużony.

2. Bezpłatny okres próbny

Opłata za bezpłatny okres próbny subskrypcji zostanie naliczona po zakończeniu tego okresu.
Użytkownik może w dowolnym momencie w okresie trwania bezpłatnego okresu próbnego zrezygnować z niego i nie ponosić z tego tytułu żadnych opłat. Aby zrezygnować z abonamentu, należy wejść na stronę „Moje zakupy”. Na tej stronie należy wybrać opcję „Abonament danych”, a następnie „Zobacz szczegóły” i „Zrezygnuj z bezpłatnego okresu próbnego”.

Aby rozpocząć bezpłatny okres próbny, wymagane będą dane dotyczące płatności. Podając szczegóły płatności i akceptując Regulamin, zgadzasz się, aby MyHeritage mógł automatycznie zacząć pobierać opłatę za płatną subskrypcję po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego cyklicznie, co roku. Posiadacze kart Visa zostaną powiadomieni e-mailem na 7 dni przed końcem bezpłatnego okresu próbnego.

3. Zasady zwrotu pieniędzy

MyHeritage ceni sobie zadowolenie swoich klientów i oferuje im trzydziestodniową (30-dniową) gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z zakupionego abonamentu, może zażądać pełnego zwrotu pieniędzy. W tym celu powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu abonamentu.
Gwarancja zwrotu pieniędzy dotyczy abonamentu MyHeritage (Premium, PremiumPlus, abonamentu danych lub abonamentu kompletnego), a nie wysłanych produktów (np. zestawów do badań DNA MyHeritage, czy plakatów z drzewami genealogicznymi).
Środki zostaną zwrócone na kartę kredytową, przy pomocy której został dokonany dany zakup. Zaksięgowanie środków na rachunku może trochę potrwać.

4. Ceny podlegające zmianomMyHeritage może każdorazowo zmieniać swoje ceny. Aktualne ceny znajdują się na cennik. Ceny mogą podlegać dodatkowemu opodatkowaniu i opłatom celnym, w zależności od kraju użytkownika.Po każdej płatności MyHeritage prześle użytkownikowi e-mail ze szczegółami zakupu oraz pobranej kwoty.

.5. Odnowienie długoterminowej subskrypcji w promocyjnej cenie​Subskrypcje wykupione z gwarancją promocyjnej ceny („Subskrypcje w promocyjnej cenie”) zostaną odnowione w tej samej cenie, która obowiązywała przy pierwotnym zakupie. Zmiany cen subskrypcji nie będą dotyczyćcenyodnowieniasubskrypcjiw promocyjnej cenie .Użytkownik, któryposiada subskrypcjew promocyjnejcenie,będzie przez cały okres jej obowiązywaniauprawniony do takiej samej promocyjnej ceny przy każdorazowym, corocznym odnowieniu subskrypcji. .W przypadku rezygnacji z odnowienia subskrypcji w promocyjnej cenie (co będzie skutkować jej wygaśnięciem) nie ma gwarancji, że Użytkownik będzie mógł ją wykupić w przyszłości po tej samej cenie.

Opłaty za Usługi z zakresu badań DNA

Jeśli Użytkownik nie zarejestrował się jeszcze na Portalu MyHeritage, będzie musiał dokonać rejestracji, kiedy złoży zamówienie na zestaw do badania DNA. Rejestracja jest bezpłatna. Użytkownik musi zachować swój login, aby otrzymać z Wyniki swoich badań DNA oraz Raporty z badań DNA na Witrynie.

1. Wymiana zestawów do badań DNA

W przypadku wystąpienia następujących sytuacji Użytkownik powinien skontaktować się ze Spółką, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „Kontakt” poniżej, a Spółka prześle Użytkownikowi bezpłatnie nowy zestaw do badań DNA na adres znajdujący się w jej dokumentacji w momencie zakupu:

2. Anulowanie zamówienia i zwrot pieniędzy

Jeśli Użytkownik zdecyduje się anulować zamówienie zestawu do badania DNA, zanim próbka DNA zostanie dostarczona do laboratorium Spółki, ma prawo do pełnego zwrotu pieniędzy. Aby anulować zamówienie i zażądać zwrotu pieniędzy, Użytkownik musi skontaktować się ze Spółką na dane kontaktowe podane z części „Kontakt” poniżej. Zwrot obejmie koszt zestawu do testowania DNA, ale nie pokryje kosztów wysyłki, opłat celnych ani podatków importowych. Środki zostaną zwrócone na kartę kredytową, przy pomocy której został dokonany dany zakup. Zaksięgowanie środków na rachunku może trochę potrwać.

Zwrot pieniędzy nie dotyczy zestawów do badań DNA, które są już przetwarzane przez laboratorium Spółki lub których przetwarzanie zostało już zakończone. Po przesłaniu próbki DNA do laboratorium Spółki i jej rejestracji, zwrot pieniędzy za zestaw do badania DNA jest niemożliwy.

Należy pamiętać, że niektóre procedury badawcze mogą z wielu różnych powodów być opóźnione. Czas badania może być różny w zależności od ilości zleceń i jakości próbki biologicznej. Podane terminy otrzymania wyników są zatem szacunkowe, a nie gwarantowane.

3. Ponowne badanie DNA w przypadku niepowodzenia pierwszego badania

Jeżeli nie uda się wykonać badania próbki DNA Użytkownika, Spółka prześle bezpłatnie dodatkowy zestaw do badania DNA, aby Użytkownik przesłał nową próbkę DNA. Zestaw do badania DNA zostanie przesłany na adres znajdujący się w dokumentacji Spółki w momencie zakupu.

4. Możliwość zmiany cen

MyHeritage może w dowolnym momencie zmienić ceny.

Zastrzeżenie, ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialnościZastrzeżenie odpowiedzialności

a. W największym stopniu dozwolonym przez prawo MyHeritage, jej członkowie zarządu, pośrednicy, przedstawiciele, pracownicy, licencjodawcy i podmioty powiązane nie będą w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niedokładne informacje związane z Portalem, bez względu na to, czy winę za to ponoszą inni użytkownicy Witryny, członkowie, reklamodawcy Spółki, jej partnerzy, sprzęt lub programowanie powiązane z działaniem Witryny lub Usług lub na nich wykorzystywane. MyHeritage nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje Wyników badań DNA i/lub Raportów z badań DNA, bez względu na to, czy są one prawidłowe.

b. MyHeritage oraz jej licencjodawcy i podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie członka lub innego użytkownika Witryny w Internecie lub poza nim. W największym stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo Spółka nie będzie w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności za stratę lub szkodę (w tym utratę danych, informacji, obrażenia ciała lub śmierć) lub skutki utraty prywatności wynikające z korzystania z Witryny lub Portalu przez jakąkolwiek osobę, informacje zamieszczone na Witrynie lub przekazane członkom lub innym użytkownikom Witryny, zarówno w Internecie i poza nim.

c. Informacje, produkty i usługi dostępne na Portalu i Witrynie mogą zawierać nieścisłości lub omyłki pisarskie. Do informacji tam zawartych są okresowo wprowadzane zmiany.

d. MyHeritage nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, zakłócenia, usunięcia, wady, opóźnienie działania lub transmisji, awarie linii komunikacyjnych, kradzież, zniszczenie, nieuprawniony dostęp, zmianę komunikacji pomiędzy użytkownikami lub członkami, problemy lub awarie techniczne sieci lub linii telefonicznych, komputerowych systemów internetowych, serwerów lub usługodawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarie poczty elektronicznej lub graczy spowodowane problemami technicznymi, przeciążenie sieci internetowej lub inne witryny, lub wystąpienie kilku z tych problemów jednocześnie. MyHeritage i jego podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub niszczenie sprzętu komputerowego należącego do użytkownika Witryny, członka lub innej osoby powiązanej z Witryną lub wynikających z użytkowania Witryny, przeglądania, grania lub pobierania materiałów na Witrynie lub z Witryny w iny sposób związane z Portalem.

e. Portal i Witryna są udostępniane w formie, w jakiej są, i zależnie od dostępności i za wyjątkiem przypadków zakazanych przez obowiązujące prawo MyHeritage wyraźnie wyłącza wszelkie wyraźne lub dorozumiane rękojmie, gwarancje przydatności do określonego celu, gwarancje własności i nienaruszania praw oraz gwarancje satysfakcjonującej jakości, jak również gwarancje dostępności Witryny w określonym miejscu lub w czasie, jej nieprzerwanego lub bezpiecznego działania, poprawy błędów lub wad, lub gwarancję tego, że Portal jest wolny od wirusów i innych szkodliwych elementów. Spółka nie gwarantuje żadnych konkretnych rezultatów płynących z korzystania z Portalu. Portal może zawierać łącza do witryn stron trzecich, które nie znajdują się w posiadaniu ani nie są kontrolowane Spółkę. Spółka nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treść, zasady funkcjonowania lub praktyki stosowane na witrynach stron trzecich. Użytkownik wyraźnie zwalnia Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez siebie z witryn lub usług zewnętrznych operatorów. Spółka nie gwarantuje, nie zapewnia, nie popiera ani nie przejmuje odpowiedzialności za żaden produkt ani usługę reklamowane lub udostępniane przez stronę trzecią za pośrednictwem Portalu lub na Witrynie udostępnionej poprzez hiperłącza lub znajdujący się na niej baner lub inne tego rodzaju reklamie. Spółka nie będzie stroną żadnej transakcji zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a zewnętrznymi usługodawcami produktów lub usług ani nie będzie mógł monitorować takich transakcji. Spółka i zewnętrzni dostawcy nie składają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności, wiarygodności lub dokładności treści podanych przez Witrynę w jakimkolwiek celu. Spółka ani zewnętrzni usługodawcy nie będą w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, retorsyjne, specjalne ani innego rodzaju szkody, w tym bez ograniczeń z tytułu utraty zysków, utraty danych lub innego rodzaju szkody na podstawie umowy, deliktu, prawa słuszności lub na innej podstawie prawnej, nawet jeśli Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody.

f. MyHeritage może, ale nie musi, zapoznać się z Wynikami badań DNA i Raportami z badań DNA, zweryfikować je, sprawdzić, usunąć lub edytować.

Ograniczenie odpowiedzialności

MyHeritage (lub jej usługodawcy) nie będą w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika lub strony trzeciej z tytułu szkody pośredniej, wynikowej, retorsyjnej, ubocznej, specjalnej lub skutkującej przyznaniem nawiązki, w tym szkód wynikających z korzystania lub niemożliwości korzystania przez Użytkownika z Portalu lub jego części, nawet jeśli Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy odpowiedzialność Spółki (lub jej usługodawców) wobec Użytkownika lub strony trzeciej z dowolnego tytułu i bez względu na formę pozwu będzie zawsze ograniczona do wysokości opłaty uiszczonej Spółce przez Użytkownika z tytułu korzystania z Portalu w okresie członkostwa. Spółka nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z (i) błędów, pomyłek lub niedokładności treści; (ii) obrażeń ciała lub szkód majątkowych dowolnego rodzaju wynikających z uzyskania przez Użytkownika dostępu do Portalu i korzystania z niego; (iii) nieuprawnionego dostępu do serwerów Spółki i/lub informacji na nich zamieszczonych lub korzystania z takich serwerów i informacji; (iv) zakłóceń lub przerw w transmisji danych na Portal lub z Portalu; (v) robaków, wirusów, koni trojańskich i tym podobnych, które mogą być przekazywane na Portalu lub za pośrednictwem Portalu; i/lub (vi) straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesionej w wyniku korzystania przez Użytkownika z Portalu bez względu na to, czy wynika ona z gwarancji, umowy, deliktu lub innej podstawy prawnej. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności będzie miało zastosowanie w największym stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo danej jurysdykcji.

Ponieważ w niektórych państwach lub stanach wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe jest zabronione, to ograniczenie może częściowo nie mieć zastosowania do Użytkownika. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST NIEZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PORTALU LUB WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, JEDYNYM PRZYSŁUGUJĄCYM MU ŚRODKIEM OCHRONY PRAWNEJ JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PORTALU.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić MyHeritage, jej podmioty zależne, pracowników, członków zarządu, pośredników, licencjobiorców, kierowników, podmioty powiązane oraz inne strony występujące w imieniu Spółki, jak również ich odpowiednich członków zarządu, przedstawicieli, wspólników i pracowników z odpowiedzialności z tytułu straty, odpowiedzialności prawnej, roszczeń lub żądań, w tym zasadnych honorariów prawników, zgłoszonych lub wynikających z korzystania z Portalu przez Użytkownika lub dostępu Użytkownika do Portalu, naruszenie przez niego niniejszej Umowy i/lub niedotrzymania swoich oświadczeń i zapewnień określonych powyżej i/lub w sytuacji, gdy informacje zamieszczone przez Użytkownika na Witrynie lub w inny sposób przekazane Spółce lub za pośrednictwem Portalu skutkować będą odpowiedzialnością prawną Spółki wobec strony trzeciej.

Przedawnienie roszczeń z tytułu Usług z zakresu badań DNA

Użytkownik uznaje, że bez względu na odmienne postanowienia przepisów prawa lub ustawy (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) wszelkie roszczenia lub pozwy wynikające z korzystania z Usług z zakresu badań DNA lub niniejszego paragrafu lub z nimi związane muszą być zostać wniesione w terminie jednego (1) roku od momentu wystąpienia takiego roszczenia lub pozwu, a po tym terminie ulegają przedawnieniu.

Dodatkowe warunki dla Członków Portalu1. Rejestracja i bezpieczeństwo

A. W ramach procesu rejestracji Użytkownik musi podać swój adres e-mail, i nazwisko oraz wybrać hasło. Na potrzeby rejestracji Użytkownik musi podać prawdziwe, kompletne, rzetelne i aktualne dane. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie niniejszej Umowy. Użytkownik rozumie, że nie może (i) wybrać lub użyć nazwiska lub adresu e-mail innej osoby z zamiarem podszycia się pod tę osobę; (ii) używać nazwiska lub adresu e-mail innej osoby bez jej upoważnienia; (iii) podać nieprawdziwego roku urodzenia lub nieprawdziwą datę swojego urodzenia; ani (iv) użyć nazwiska lub adresu e-mail, który Spółka uzna za niewłaściwe lub obraźliwe.

B. Aby korzystać z Portalu, Użytkownik musi mieć ukończone 13 lat, chyba że przepisy prawa w kraju, którego jest rezydentem lub z terytorium, którego korzysta z Portalu, stanowią inaczej (więcej informacji znajduje się w części „Nieletni użytkownicy” poniżej). Zarejestrowanie się i logowanie na Witrynie uznawane jest za potwierdzenie, że Użytkownik ma ukończone 13 lat. Użytkownicy pomiędzy 13. a 18. rokiem życia zostaną poproszeni o przekazanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Portalu (więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Osoby małoletnie” poniżej).

C. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Witryny i działalność na Witrynie prowadzoną za pośrednictwem jego hasła oraz za utrzymanie go w tajemnicy. Spółka nigdy nie będzie prosić Użytkownika o podanie hasła Użytkownika jej przedstawicielom. Przekazywanie swojego hasła innym osobom w celu uzyskania dostępu do Witryny jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie niniejszej Umowy. Użytkownik zobowiązuje się powiadomić Spółkę pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres privacy@myheritage.com o wszelkich znanych lub podejrzewanych przypadkach nieuprawnionego wykorzystania członkostwa Użytkownika lub o znanych lub podejrzewanych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa. Wszelkie nadużycia lub działania o charakterze przestępczym lub niezgodne z prawem mogą stanowić podstawę do wypowiedzenia członkostwa według uznania Spółki, a Użytkownik może zostać zgłoszony do odpowiednich organów ścigania.

2. Zmiany niniejszej Umowy i Portalu

Spółka zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania niniejszej Umowy i Portalu w dowolnym momencie. Informacje o zmianie Portalu zostaną zamieszczone na Witrynie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje jakiejkolwiek części niniejszej Umowy lub poprawki do niniejszej Umowy o korzystanie z Portalu lub jeśli taka poprawka spowoduje, że Użytkownik nie może dochować zgodności z niniejszą Umową, powinien zaprzestać korzystania z Portalu. Dalsze korzystanie z Portalu obecnie lub po wprowadzeniu zmian do niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik zaakceptował te zmiany i się na nie zgadza. Z tego względu ważne jest, aby regularnie sprawdzać aktualną dostępną wersję Umowy i być na bieżąco informowanym o zmianach.

W przypadku zmiany istotnych postanowień niniejszej Umowy obok łącza „Regulamin” przekierowującego do niniejszej Umowy, w stopce Portalu zostanie wyraźnie umieszczona informacja w brzmieniu: „Zaktualizowana”. Informacja o treści „Zaktualizowana” zostanie usunięta po 30 dniach lub kiedy Użytkownik wejdzie na stronę ze zaktualizowanym Regulaminem, w zależności od tego, który z tych terminów przypadnie wcześniej.

3. Nieletni użytkownicy

Za wyjątkiem Usług z zakresu badań DNA (patrz pkt „Prawo do korzystania z Usług z zakresu badań DNA” w paragrafie „Usługi z zakresu badań DNA” powyżej) Użytkownik, który pragnie założyć konto na MyHeritage, musi mieć ukończone 13 lat. W niektórych państwach wymagany wiek może być wyższy. Podanie nieprawdziwych informacji w celu założenia konta jest zawsze naruszeniem niniejszej Umowy. Dotyczy to również kont zarejestrowanych w imieniu dzieci poniżej 13. roku życia przez osoby starsze.

Jeśli nieletnie dziecko Użytkownika (tj. dziecko poniżej 13. roku życia) założyło konto na MyHeritage, Użytkownik może pokazać mu, jak usunąć to konto, logując się na nie, wybierając opcję „Ustawienia konta” w menu konta w prawnym górnym rogu ekranu, a następnie klikając opcję „Usuń moje konto”. Aby zgłosić Spółce, że konto zostało zarejestrowane na nieletnie dziecko, należy przesłać szczegółowe informacje na adres: privacy@myheritage.com. Spółka niezwłocznie usunie zgłoszone jej konto dziecka poniżej 13. roku życia.

W niektórych państwach Portal (za wyjątkiem Usług z zakresu badań DNA) wymaga, aby osoby zakładające konto, miały ukończone 13 lat. Spółka stara się świadczyć usługi na całym świecie według jednolitych standardów, ale pragnie przy tym przestrzegać lokalnych przepisów prawa. Zgodnie z prawem obowiązującym w Hiszpanii, Izraelu i Korei Południowej Spółka wymaga, aby osoby mieszkające w tych krajach miały ukończone 14 lat, zanim założą konto i będą mogły korzystać z Portalu. Jeśli nieletnie dziecko Użytkownika (tj. dziecko poniżej 14. roku życia) mieszkające w Hiszpanii, Izraelu lub Korei Południowej założyło konto na MyHeritage, Użytkownik może pokazać mu, jak usunąć swoje konto, logując się na nie, wybierając opcję „Ustawienia konta” w menu konta w prawnym górnym rogu ekranu, a następnie klikając opcję „Usuń moje konto”. Aby zgłosić Spółce, że konto zostało zarejestrowane na nieletnie dziecko mieszkające w Hiszpanii, Izraelu lub Korei Południowej,należy przesłać szczegółowe informacje na adres: privacy@myheritage.com. Spółka niezwłocznie usunie zgłoszone jej konto dziecka poniżej 14. roku życia.

4. Osoby małoletnie

Za wyjątkiem Usług z zakresu badań DNA (patrz pkt „Prawo do korzystania z Usług z zakresu badań DNA” w paragrafie „Usługi z zakresu badań DNA” powyżej) osoby małoletnie (tj. takie, które nie ukończyły 18 lat) mogą korzystać z Portalu, pod warunkiem, że nie są osobami nieletnimi (patrz paragraf „Nieletni użytkownicy” powyżej) oraz pod warunkiem uzyskania zgody na korzystanie z Portalu od swojego rodzica lub opiekuna („Zgoda”). Osobom małoletnim nie wolno jest korzystać z Portalu bez takiej Zgody, dopóki nie ukończą 18 lat.

W niektórych państwach na Portalu może pojawiać się specjalny obowiązkowy formularz zgody dla rodzica lub opiekuna, kiedy użytkownik uznany za osobę małoletnią rejestruje się lub loguje na Portalu. W formularzu zgody rodzic lub opiekun jest zobowiązany podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail oraz zaznaczyć odpowiednie pola, aby oświadczyć, że jest rodzicem lub opiekunem małoletniego, że akceptuje niniejszą Umowę i Politykę prywatności Portalu oraz bierze odpowiedzialność za korzystanie z Portalu przez małoletniego. Jeśli pojawi się formularz zgody, korzystanie z Portalu jest niemożliwie, dopóki formularz ten nie zostanie wypełniony. Jeśli użytkownik nie jest osobą małoletnią, może złożyć takie oświadczenie w formularzu i wprowadzić poprawny rok urodzenia. Po wypełnieniu i złożeniu formularza zgody Portal przetworzy informacje ze Zgody, ale nie będzie dalej wykorzystywał danych rodzica lub opiekuna podanych w formularzu.

Spory i prawo właściweNiniejsza Umowa i spory dotyczące Portalu podlegają wykładni prawa Państwa Izrael, bez względu na normy kolizyjne w nich zawarte. Użytkownik uznaje, że wszelkie postępowania prawne dotyczące zawarcia, wykonania i/lub egzekwowania niniejszej Umowy rozpatrywane będą wyłącznie przez sądy w Tel Awiwie w Izraelu. Użytkownik przyjmuje, że Portal będzie uznany za pasywny i nie daje Użytkownikowi prawa do jurysdykcji osobowej nad MyHeritage, oprócz jurysdykcji szczegółowej lub ogólnej, w innych państwach poza Izraelem. Gdyby okazało się (co jest jednak mało prawdopodobne), że Spółka nie będzie w stanie rozwiązać sporu z Użytkownikiem polubownie, wszystkie roszczenia muszą być wniesione wyłącznie w swoim własnym imieniu, a nie jako powód lub uczestnik sporu zbiorowego w dorozumianym pozwie zbiorowym. Użytkownik uznaje, że zawierając niniejszą Umowę, Użytkownik oraz Spółka zrzekają się prawa do uczestnictwa w pozwie zbiorowym.

Całość UmowyNiniejsza Umowa razem z (odpowiednio) Polityką prywatności MyHeritage, umową o wyrażenie świadomej zgody na badania DNA („Świadoma zgoda”) i innymi informacjami prawnymi lub warunkami opublikowanymi przez MyHeritage na Witrynie będzie stanowić całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a MyHeritage w odniesieniu do Witryny i Portalu. Nieskorzystanie lub niewykonanie przez Spółkę któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy i/lub Świadomej zgody nie oznacza zrzeczenia się przez nią prawa do skorzystania z takiego prawa lub postanowienia lub ich wykonania. Tytuły paragrafów niniejszej Umowy mają charakter jedynie informacyjny i nie mają skutku prawnego ani umownego. Niniejsza Umowa i/lub Świadoma zgoda są skuteczne w największym zakresie dozwolonym przez prawo. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy i/lub Świadomej zgody okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, zostanie ono uznane za wyłączone z niniejszej Umowy i/lub Świadomej zgody i nie będzie miało wpływu na ważność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień. Użytkownik nie ma prawa przenosić ani cedować niniejszej Umowy ani praw i licencji przyznanych na jej mocy, ale Spółka ma do tego nieograniczone prawo. Każda taka próba przeniesienia lub cesji z naruszeniem niniejszej Umowy będzie nieważna. Jeżeli Spółka udostępnia niniejszą Umowę w tłumaczeniu z języka angielskiego na inny język, w przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi wersja angielska niniejszej Umowy będzie miała charakter rozstrzygający.

KontaktWszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Umowy, Witryny, Portalu lub kwestii z nimi związanych można kierować do Spółki na piśmie na adres podany poniżej lub zapoznać się z sekcją Centrum pomocy.

Biuro Obsługi Klienta
MyHeritage Ltd.
PO Box 50, Terminal Park, Or Yehuda 6025000, Israel
https://www.myheritage.com